ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ- 2024

 Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zadanie realizowane w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Wartość dofinansowania: 1 895 748,23 zł

Głównym celem realizowanego przez nasze Stowarzyszenie  programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o: stopniu znacznym niepełnosprawności, stopniu umiarkowanym niepełnosprawności, orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 I art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W ramach zadania realizowane będzie wsparcie asystenckie. Asystent wspierając osobę
z niepełnosprawnością będzie dążył do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej. Pomoc i aktywna współpraca asystenta oraz uczestnika podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak wyjście na zakupy, rehabilitację, do kina czy załatwienie spraw urzędowych pokazuje i uczy, jak sobie radzić w tego typu sytuacjach. Realizacja niniejszego programu spowoduje kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Przy wsparciu asystenta uczestnik nabędzie umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych, umiejętności rozwiazywania sytuacji trudnych i integracji ze środowiskiem jak i poprawy relacji międzyludzkich. Działania podejmowane w ramach projektu dadzą osobom niepełnosprawnym szansę na bardziej aktywne i niezależne/samodzielne życie, co niewątpliwie spowoduje poprawę ich funkcjonowania i jakości życia.

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością zamieszkujący Miasto Częstochowa, którzy wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym- min 60 osób

Efektem realizacji zadania będzie:

a) polepszenie bilansu życiowo-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, 

b) zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym, 

c)zwiększenie poziomu funkcjonalności oraz zakresu jakościowego i ilościowego wykonalności potrzeb życiowych,

d) wzmocnienie samodzielności, postaw interpersonalnych, kreatywnych oraz wsparcie w przełamywaniu barier psychologicznych uczestników projektu