Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami -edycja 2023

Okres realizacji zadania: 01.01.2023-31.01.2023

Grupę docelową stanowią  dorosłe osoby z niepełnosprawnością zamieszkujący miasto Częstochowa,  którzy wymagają wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, w tym: osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych – min. 27 osób

Minimum 70 % uczestników zadania stanowią osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami zawiązanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystenckie w szczególności polegają na następującej pomocy asystenta:

  • wyjście, powrót  w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, kościół, gabinety lekarskie, rodzina)
  • zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji
  • załatwianie spraw urzędowych
  • nawiązywanie kontaktu z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
  • korzystanie z dóbr kultury (wyjście do muzeum, biblioteki, teatru, kina itp.)
  • uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych sportowych
  • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności
    i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia
  • pomoc w pisaniu pism urzędowych

Wsparcie będą dostosowane do potrzeb uczestnika. Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Asystent wspierając osobę z niepełnosprawnością będzie  dążył do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. Pomoc i aktywna współpraca asystenta oraz uczestnika podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak wyjście na zakupy, rehabilitację, do kina czy załatwienie spraw urzędowych pokazuje i uczy, jak sobie radzić w tego typu sytuacjach. Realizacja niniejszego programu spowoduje kształtowanie  w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Przy wsparciu asystenta uczestnik nabędzie umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych, nabędzie umiejętności rozwiazywania sytuacji trudnych i integracji ze środowiskiem jak i poprawy  relacji międzyludzkich. Działania podejmowane w ramach projektu dadzą osobom niepełnosprawnym szansę na bardziej aktywne i niezależne/samodzielne  życie, co niewątpliwie spowoduje poprawę ich funkcjonowania i jakości życia.