Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia

Projekt pn. „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Wartość projektu:

1 014 897,00, tym dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 943 854,21 zł

Czas trwania projektu:

2018-03-01 do 2019-07-31

Założenia projektu :

Projekt  zakłada :

1.Powstanie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu w rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego wraz z kompleksową obsługą, dedykowanej 75 Pacjentom (K40,M35):

-zamieszkałych w Częstochowie oraz w powiatach: częstochowski, kłobucki i myszkowski – Subregion Północny Województwa Śląskiego.

-powyżej . 65 roku życia.

-korzystającym ze świadczeń w opiece paliatywnej  i hospicyjnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych

-posiadającym status osoby wykluczonej  lub zagrożonej ubóstwem  lub wykluczeniem . społecznym, w tym osoby  niesamodzielnej ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność  lub stan zdrowia

-bez możliwości pozyskania środków publicznych na zakup/wypożyczenie sprzętu

2.Objęcie 90osób (K50,M40) będących opiekunami Pacjentów korzystających z wypożyczalni, wsparciem psychologicznym oraz szkoleniami z opieki nad osobą niesamodzielną

Celem projektu :

Celem Projektu jest umożliwienie osobie chorej i niesamodzielnej kwalifikującej się do objęcia opieką Poradni Medycyny Paliatywnej przebywanie w miejscu zamieszkania – co dzięki m.in. odciążeniu opieki stacjonarnej, przyczyni się do wzrostu dostępu do usług zdrowotnych w regionie – poprzez działania (w okresie 01.03.18-31.07.19 r), z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, przy wsparciu 10 miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu.

Uczestnicy projektu:

Wsparcie w projekcie otrzyma łącznie  165 Uczestników/czek Projektu (90 kobiet i 75 mężczyzn), w tym:

 1. 75 Pacjentów (40 kobiet, 35 mężczyzn);
 2. 90 osób będących otoczeniem osób z niepełnosprawnością (50 kobiet, 40 mężczyzn),

po spełnieniu warunków formalnych  opisanych w regulaminie rekrutacji.

OGŁOSZENIE NABORU DO PROJEKTU 

ZAPRASZAMY OSOBY:

 • zamieszkujące na terenie miasta Częstochowa, lub powiatu częstochowskiego, kłobuckiego lub myszkowskiego.
 • osoba powyżej 65 r.ż.
 • korzystająca ze świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych (poradnia medycyny paliatywnej)
 • nie mająca możliwości skorzystania ze wsparcia publicznego na zakup/ wypożyczenie sprzętu medycznego w okresie korzystania z wypożyczalni powstałej w ramach projektu,
 • posiadające status osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niesamodzielnej ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia.

OFERUJEMY BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA :

Dla Pacjentów:

 • doradztwo w wyborze sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu powstałej w ramach projektu wypożyczalni sprzętu.
 • dowóz wraz instalacją sprzętu w miejscu zamieszkania oraz późniejszy odbiór wypożyczonego sprzętu
 • przeszkolenie z obsługi wypożyczonego sprzętu

Dla osób z otoczenia Pacjenta:

 • przeszkolenie z wypożyczonego sprzętu na rzecz Pacjenta (nieobligatoryjne)
 • zindywidualizowane szkolenie z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, korzystającą z usług wypożyczalni powstałej w ramach projektu
 • wsparcie psychologiczne prowadzone w sposób zróżnicowany, w zależności od potrzeb.

Termin realizacji projektu- 1.03.2018 r- 31.07.2019 r.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w Biurze Projektu przy  ul. Orzechowskiego 1 w Częstochowie Biuro czynne: poniedziałek, środa, piątek – w godz. 9:00-17:00 oraz wtorek, czwartek – w godz. 9:00 – 19:00)
a także dostępne na stronie internetowej www.hospicjumczestochowa.pl (poniżej)

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w dostępnym poniżej  Regulaminie rekrutacji 

Pliki do pobrania :
Regulamin rekrutacyjny wraz z załącznikami

Trwałość projektu 2019-2020

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca informuje że w dniu 31.07.2019 r. zakończyło realizacje Projektu pn. „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia”- nr projektu RPSL.09.02.06-24-0698/17-004 . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych. W ramach projektu objętych usługami zdrowotnymi zostało 107 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 34 w Częstochowie

W związku z powyższym i obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości miejsc świadczenia usług zdrowotnych do dnia 30.04.2020 r., dysponujemy :

 1. Wypożyczalnią sprzętu w rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej.
 2. Wsparciem psychologicznym oraz szkoleniami z opieki nad osobą niesamodzielną dla opiekunów Pacjentów korzystających z wypożyczalni.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z NZOZ ul. Kopernika 34  pod numerem
34 361 02 91 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00


Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca ogłasza nabór na stanowisko rejestratora –usługę świadczoną w formie wolontariatu od 01.07.2018 do 30.04.2019 r.Zakłada się iż będzie trzech wolontariuszy łącznie w wymiarze średnio 176 h miesięcznie (8h/dziennie x 5 dni + sobota 4 h)Zakres obowiązków Rejestratora:– udzielanie informacji (telefonicznie, mailowo, za pomocą mediów społecznościowych itp.) o działalności wypożyczalni, w tym: rodzaju posiadanego sprzętu, sposobu i zasadach (okresie, warunkach) wypożyczenia itp. – ustalenie z Pacjentem terminu dostarczenia oraz przeszkolenia z użytkowania sprzętu – w przypadku pytań użytkowników– udzielanie informacji o użytkowanym sprzęcieZ wolontariuszami/kami zostaną podpisane umowy o świadczeniu wolontariatu.

Umowa udziału w projekcie