Lepsze życie

Skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, które zostały dotknięte chorobą nowotworową.

Projekt trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

Celem projektu jest polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej beneficjentów poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji w tym objęcie osób niepełnosprawnych działaniami aktywizującymi i motywującymi mającymi na celu poprawę stanu emocjonalnego, pobudzenie woli walki z rakiem, podniesienie samooceny oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości.

W ramach projektu realizujemy bezpłatnie dla beneficjentów następujące formy wsparcia:

  • rehabilitację ruchową ( w tym rehabilitację w wodzie),
  • rehabilitację psychologiczną  indywidualna,
  • grupy wsparcia psychologicznego,
  • terapię zajęciowa ( decoupage, malarstwo, terapia ruchem)
  • warsztaty pn. „Mistrz Intelektu”  z kultury logicznej i komunikacji społecznej.

Warunki rekrutacji: beneficjenci  zgłaszają się do Stowarzyszenia i przedstawiają dokumentację medyczną wraz ze skierowaniem od lekarza na rehabilitację medyczną oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Niestety odsetek zachorowań na różne choroby nowotworowe jest coraz większy a co za tym idzie coraz więcej osób potrzebuje rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz różnego rodzaju działań motywujących mających na celu poprawę stanu fizycznego i emocjonalnego, aby mogli powrócić do aktywności sprzed choroby. Zatem osoby chore na nowotwór lub w remisji mają możliwość uzyskania szerokiego i bezpłatnego wsparcia, aby dzięki tym działaniom miały siłę pokonać chorobę.

Połączenie różnych form rehabilitacji (fizycznej i psychicznej) z terapią zajęciową pozwala ocenić projekt jako kompleksowy i innowacyjny na szczeblu regionalnym.

Harmonogram

Luty 2022

Styczeń 2022

Grudzień 2021

Listopad 2021

Październik 2021

Wrzesień 2021

Aktualności

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zawarło umowę z PFRON o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „ Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami  oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki otrzymanemu wsparciu Pacjenci czują się bezpiecznie w naszej Placówce, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Dziękujemy serdecznie

Warsztaty z malarstwa pod kierunkiem p.Danuty Żak cieszą się nieustannym zainteresowanie

Terapia zajęciowa-  terapia ruchem, decoupage, malarstwo, terapia ruchem

Rehabilitacja w wodzie

Nowa forma wsparcia to rehabilitacja w wodzie, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem i sprawia duża radość naszym  pacjentom.