Projekty

EFRR_POZIOM_kolor a

Aktualne projekty

Nowe Horyzonty
Seniora

Projekt zakłada wsparcie dla 39 osób w wieku 60+ (26 kobiet i 13 mężczyzn), nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących m. Częstochowę, w okresie 1.11.2020-30.09.2022 r., w postaci:


• utworzenia Klubu Seniora –- jako miejsca spotkań, aktywizacji społecznej i kulturalnej osób w wieku senioralnym – 22 os. (14 kobiet, 8 mężczyzn)

• zapewnienie Usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku senioralnym – celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji i zapewnienia opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania (również w zastępstwie za opiekunów faktycznych), a także zapobiegając konieczności przenosin do placówki opieki instytucjonalnej – 17 osób (12 kobiet 5 mężczyzn).

Razem łatwiej

Program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów

Celem projektu jest umożliwienie osobom przebywanie w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie jak najlepszych warunków opieki domowej. Realizacja projektu będzie skutkować:

-liczbą 9 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych

-liczbą 68 os.zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych objętych usługami zdrowotnymi.

Lepsze życie

Kompleksowe wsparcie na rzecz osób chorych onkologicznie

Celem projektu jest umożliwienie osobom przebywanie w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie jak najlepszych warunków opieki domowej. Realizacja projektu będzie skutkować:

-liczbą 9 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych

-liczbą 68 os.zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych objętych usługami zdrowotnymi.

Zrealizowane projekty

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego

Celem Projektu jest umożliwienie osobie chorej i niesamodzielnej kwalifikującej się do objęcia opieką Poradni Medycyny Paliatywnej przebywanie w miejscu zamieszkania – co dzięki m.in. odciążeniu opieki stacjonarnej, przyczyni się do wzrostu dostępu do usług zdrowotnych w regionie – poprzez działania (w okresie 01.03.18-31.07.19 r), z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi

Rozwinąć skrzydła 2

Celem głównym projektu ”Rozwinąć skrzydła 2” jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50osób dorosłych(46K) z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Cz-wy lub powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.09.2019 – 30.06.2021

Pomagamy-wspieramy-działamy

Projekt ma na celu wzmocnić rolę wolontariatu hospicyjnego w rozwiązywaniu problemów społecznych, poprzez utworzenie wykwalifikowanej grupy ludzi, którzy przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym naszego Stowarzyszenia, będą wspomagać hospicyjną opiekę domową nad pacjentami w terminalnym stanie choroby nowotworowej.

Rozwinąć skrzydła

Celem głównym projektu ” Rozwinąć skrzydła” jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50osób dorosłych(40K) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Cz-wy lub powiatu częstochowskiego, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.02.2017r. – 30.11.2018 r.

Razem łatwiej

Cykl specjalistycznych szkoleń dla otoczenia osób niepełnosprawnych

Projekt skierowany jest  zarówno do opiekunów i rodzin,  jak i  do kadry specjalistycznej oraz personelu pomocniczego placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Z niepełnosprawnością aktywnie przez życie

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych oraz wzrost ich motywacji do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym poprzez udział w:

– warsztatach malarskich,
– warsztatach teatralno-poetyckich,
– warsztatach rozwoju osobistego,
– imprezach/wycieczkach rekreacyjnych  i kulturalnych,
– wernisażach prac malarskich.

Senior – aktywny i zdrowy mistrz intelektu

W programie m.in.:

– warsztaty/ szkolenia z dietetyki,
– gimnastyka ogólnousprawniająca (pokaz),
– spotkania z rehabilitantem,
– szkolenia i warsztaty z edukacji i profilaktyki zdrowotnej,
– szkolenie z zakresu praw osób starszych,
– warsztaty psychologiczne,
– cykliczne warsztaty pn. Mistrz Intelektu” mające na celu ćwiczenie pamięci, koncentracji, aktywizacja zdolności intelektualnych,
– cykliczne warsztaty z malarstwa zakończone wernisażem prac,
– wyjazd integracyjno-rekreacyjny,
– i inne atrakcje.