rozwinąć skrzydła 2

Rozwinąć skrzydła 2

Projekt  ” Rozwinąć skrzydła 2” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu: 1 012 506,65 zł   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 961 881,32 zł …

Rozwinąć skrzydła 2 Read More »