Razem łatwiej

Razem łatwiej

Projekt pn. Razem łatwiej- program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Wartość projektu:

1 411 386,55 zł tym dofinansowane ze środków Unii Europejskiej –
1 312 589,49 zł

Czas trwania projektu:

2020-10-01 do 2022-09-30

Założenia projektu :

Projekt  zakłada :1.Usługi zdrowotne i wypożyczalnie sprzętu w rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego wraz z kompleksową obsługą, dedykowaną 68 Pacjentom (K43,M25):

-zamieszkałych w Częstochowie oraz w powiatach: częstochowski, kłobucki i myszkowski – Subregion Północny Województwa Śląskiego.

-powyżej . 65 roku życia

-z chorobą onkologiczną i/lub inną chorobą przewlekłą

-posiadającym status osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby  niesamodzielnej ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność  lub stan zdrowia

– nie mających możliwości korzystania ze wsparcia publicznego na usługi zdrowotne świadczone  w ramach projektu oraz na zakup/ wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

2.Objęcie 80osób (K50,M30) będących opiekunami Pacjentów korzystających z wypożyczalni, wsparciem psychologicznym oraz szkoleniami z opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Cel projektu :
Celem projektu jest umożliwienie osobom przebywanie w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie jak najlepszych warunków opieki domowej. Realizacja projektu będzie skutkować:

-liczbą 9 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych

-liczbą 68 os.zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych objętych usługami zdrowotnymi.

Uczestnicy projektu:

Wsparcie w projekcie otrzyma łącznie  148 Uczestników/czek Projektu ( 90 kobiet i 75 mężczyzn), w tym:

 1. 68 Pacjentów (43 kobiet, 25 mężczyzn);
 2. 80 osób będących otoczeniem osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (50 kobiet, 30 mężczyzn),

po spełnieniu warunków formalnych  opisanych w regulaminie rekrutacji.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

ZAPRASZAMY OSOBY:

 • zamieszkujące na terenie miasta Częstochowa  lub  powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego,
 • osoby powyżej 65 r.ż.,
 • z chorobą nowotworową i/lub inną chorobą przewlekłą,
 • nie mające możliwości skorzystania ze wsparcia publicznego na usługi zdrowotne świadczone  w ramach projektu oraz na zakup/ wypożyczenie sprzętu medycznego,
 • posiadające status osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoba potrzebująca wsparcia ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia.

OFERUJEMY BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA :

Dla Pacjentów:

 • rehabilitację ruchową w miejscu zamieszkania,
 • wypożyczenie sprzętu medycznego,
 • dowóz wraz instalacją sprzętu w miejscu zamieszkania oraz późniejszy odbiór,
 • przeszkolenie z obsługi wypożyczonego sprzętu,
 • wparcie opiekuna.

Dla osób z otoczenia Pacjenta:

 • szkolenie z zakresu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu korzystającą z usług zdrowotnych w ramach projektu,
 • wsparcie psychologiczne prowadzone w sposób zróżnicowany, w zależności od potrzeb.

Termin realizacji projektu- 1.10.2020 r- 30.09.2022 r.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w Biurze Projektu przy  ul. Orzechowskiego 1 w Częstochowie Biuro czynne: poniedziałek, środa, piątek – w godz. 9:00-17:00 oraz wtorek, czwartek – w godz. 9:00 – 19:00) a także dostępne na stronie internetowej www.hospicjumczestochowa.pl (poniżej)

1. Regulamin rekrutacji
2. Umowa udziału w projekcie
3.Formularz danych uczestnika projektu
4. Oświadczenie uczestnika projektu RODO