Rekrutacja do projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2023

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca  prowadzi rekrutację do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami ” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Grupę docelową będą stanowić dorosłe osoby z niepełnosprawnością zamieszkujący miasto Częstochowa,  którzy wymagają wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych – min 27 osób

Minimum 70 % uczestników zadania stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami zawiązanymi z mobilnością i komunikacją.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST DO DNIA 27.01.2023 r. 

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca

Ul. Orzechowskiego 1

42-202 Częstochowa e-mail: biuro@hospicjumczestochowa.pl
tel:  791 314 690