Zjazd Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca, zgodnie z Uchwałą nr 1/05/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, na podstawie statutu Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca zwołuje Zjazd Członków Stowarzyszenia na  dzień 12  czerwca 2017 roku, godzina 15:30.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Kopernika 34

W przypadku  braku quorum drugi termin ustalono na godzinę 16.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca  Anna Ogłaza
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu Członków Stowarzyszenia
 3. Przedstawienie i głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad.
 4. Przedstawienie działalności prac Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca
  w roku 2016 – Anna Ogłaza
 5. Dyskusja.
 6. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne za rok 2016.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie  sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja.
 9. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2016.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie Zjazdu Członków Stowarzyszenia.