Rozwinąć skrzydła

rozwinąć skrzydła

Projekt  ” Rozwinąć skrzydła” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu:

1 015 441,92 zł,   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 964 669,82 zł

Czas trwania projektu:

01.02.2017 – 30.11.2018

Założenia projektu :

W projekcie zaplanowano opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego beneficjenta,a następnie możliwość skorzystania z bezpłatnych form wsparcia :

 • indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • warsztaty kompetencji społecznych oraz szkolenie z zakresu wsparcia socjalnego,
 • spotkania z psychoterapeutą,
 •  rehabilitację ruchową,
 •  poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • certyfikowane kursy zawodowe,
 • płatne staże zawodowe,
 • wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Cel projektu:

Celem głównym projektu ” Rozwinąć skrzydła” jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50osób dorosłych(40K) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Cz-wy lub powiatu częstochowskiego, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.02.2017r. – 30.11.2018 r.

Beneficjenci  projektu:

Wsparcie w projekcie otrzyma łącznie 50 osób dorosłych(40K) z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo.Będą to osoby z chorobą nowotworową (z różnymi typami nowotworów).

Zatem zapraszamy osoby:

 • wiek: dorosłe • płeć: kobiety i mężczyzn
 • sytuacja zdrowotna: z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – z chorobą nowotworową,
 • miejsce zamieszkania: Częstochowa lub powiat częstochowski
 • statut zawodowy: bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
 • wykształcenie: każde