Rozwinąć skrzydła 2

Projekt  ” Rozwinąć skrzydła 2” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu:

1 012 506,65 zł   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 961 881,32 zł

Czas trwania projektu:

01.09.2019 – 30.06.2021

Założenia projektu :

W projekcie zaplanowano opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika
a następnie możliwość skorzystania z bezpłatnych form wsparcia :
 • indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • spotkania z psychoterapeutą
 •  rehabilitację ruchową
 •  poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • certyfikowane kursy zawodowe
 • płatne staże zawodowe
 • wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Cel projektu:

Celem głównym projektu ” Rozwinąć skrzydła 2” jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50osób dorosłych(46K) z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Cz-wy lub powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.09.2019 – 30.06.2021.

Uczestnicy projektu:

Wsparcie w projekcie otrzyma łącznie 50 osób dorosłych(46K) z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim, myszkowskim i kłobuckim  będących osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. Będą to osoby z chorobą nowotworową lub innymi chorobami przewlekłymi.

Zatem zapraszamy osoby:

 • wiek: dorosłe • płeć: kobiety i mężczyzn
 • sytuacja zdrowotna: z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym – z chorobą nowotworową lub innymi chorobami przewlekłymi
 • miejsce zamieszkania: z Częstochowy lub powiatów: częstochowski, myszkowski i kłobucki
 • statut zawodowy: bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
 • wykształcenie: każde