Rozwinąć skrzydła 2

rozwinąć skrzydła 2

Projekt  ” Rozwinąć skrzydła 2” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu:

1 012 506,65 zł   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 961 881,32 zł

Czas trwania projektu:

01.09.2019 – 30.06.2021

Założenia projektu :

W projekcie zaplanowano opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnikaa następnie możliwość skorzystania z bezpłatnych form wsparcia :

 • indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • spotkania z psychoterapeutą
 •  rehabilitację ruchową
 •  poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • certyfikowane kursy zawodowe
 • płatne staże zawodowe
 • wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Cel projektu:

Celem głównym projektu ” Rozwinąć skrzydła 2” jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50osób dorosłych(46K) z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Cz-wy lub powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.09.2019 – 30.06.2021.

Uczestnicy projektu:

Wsparcie w projekcie otrzyma łącznie 50 osób dorosłych(46K) z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim, myszkowskim i kłobuckim  będących osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. Będą to osoby z chorobą nowotworową lub innymi chorobami przewlekłymi.

Zatem zapraszamy osoby:

 • wiek: dorosłe • płeć: kobiety i mężczyzn
 • sytuacja zdrowotna: z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym – z chorobą nowotworową lub innymi chorobami przewlekłymi
 • miejsce zamieszkania: z Częstochowy lub powiatów: częstochowski, myszkowski i kłobucki
 • statut zawodowy: bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
 • wykształcenie: każde

Rekrutacja

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA 2.”

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca ogłasza nabór osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym – z chorobą nowotworową lub inną chorobą przewlekłą zainteresowanych udziałem w projekcie „Rozwinąć skrzydła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50 osób dorosłych (46K) z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym (z chorobami onkologicznymi i innymi chorobami przewlekłymi), będących mieszkańcami Częstochowy lub powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.09.2019r. – 30.06.2021 r.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:

– osoby dorosłe,

– osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
(z chorobami onkologicznymi i innymi chorobami przewlekłymi), legitymujące się orzeczeniem wymienionym w art. 1 lub 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,

– osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatów częstochowskiego, kłobuckiego
i myszkowskiego,

– osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,

– osoby z każdym wykształceniem.

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym będą stanowiły co najmniej 50% grupy docelowej.

 Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w Kontrakcie
z Wnioskodawcą.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 1. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:

– indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą,

– indywidualne konsultacje z psychologiem/żką;

 1. Moduł społeczny:

– warsztaty kompetencji społecznych: warsztaty integracyjne – budowanie empatii, trening komunikacji, warsztaty nt. budowania poczucia własnej wartości, warsztaty nt. radzenia sobie ze stresem, trening asertywności, warsztaty rozwoju osobistego,

– zajęcia „Mistrz intelektu”;

 1. Moduł zawodowy:

– poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne,

– pośrednictwo pracy,

– certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka ds. florystyki, pracownik/czka ds. informatyczno-administracyjnych,

– 5-miesięczne płatne staże zawodowe;

 1. Moduł zdrowotny:

– rehabilitacja ruchowa,

– psychoterapia;

 1. Wsparcie asystenta/ki osobistego/ej osoby z niepełnosprawnością.

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE PRZEZ OKRES 6 MIESIĘCY OD 17 WRZEŚNIA 2019 R. DO 18 LUTEGO 2020 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w Biurze Projektu przy  ul. Orzechowskiego 1 w Częstochowie (Biuro czynne: poniedziałek, środa, piątek  – w godz. 9:00-17:00 oraz wtorek, czwartek  w godz. 9:00 – 19:00),
a także ze strony internetowej  Wnioskodawcy: http://www.hospicjumczestochowa.pl/.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy.

Dokumenty związane z rekrutacją kandydatów
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
2.Formularz zgłoszeniowy
3.Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4.Deklaracja rezygnacji z udziału

Aktualności

Kurs zawodowy na pracownika/czkę ds.florystyki

Warsztaty z doradczynią zawodową – BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE

Warsztaty z doradczynią zawodową – SZTUKA AUTOPREZENTACJI

Warsztaty psychologiczne  „Radzenie sobie ze stresem”

Warsztaty pn. Budowanie poczucia własnej wartości

Szkolenia psychologiczne – Trening komunikacji w ramach modułu społecznego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

Za nami pierwsze warsztaty integracyjne w ramach projektu
” Rozwinąć skrzydła 2″

Harmonogram

HARMONOGRAM WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH

13.12.2019 r – godz. 14.00 – Warsztaty integracyjne- budowanie empatii – grupa I

10.01.2019 r -godz 14.00 – Warsztaty integracyjne- budowanie empatii – gr II

17.01.2019 r -godz. 14.00 – Warsztaty integracyjne- budowanie empatii – gr II

23.01.2019 r.– godz 13.00- Trening komunikacji – gr I

24.01.2019 r – godz 14.00 – Trening komunikacji – gr II

31.01.2019 r. – godz 14.00 – Trening komunikacji – gr III

04.02.2020 r.– godz 8.00 – RADZENIE SOBIE ZE STRESEM  grupa I

10.02.2020 r.– godz 13.00 –RADZENIE SOBIE ZE STRESEM   grupa II

13.02.2020 r.– godz  8.00 – RADZENIE SOBIE ZE STRESEM  grupa III

20.02.2020 r.– godz 8.00 – BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI grupa I

25.02.2020 r.– godz 8.00 – BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI grupa I

28.02.2020 r. -godz 13.00 – BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI grupa III

03.03.2020 r. – godz. 8.00 -TRENING ASERTYWNOŚCI – gr I

05.03.2020 r. – godz. 8.00 – TRENING ASERTYWNOŚCI – gr II

06.03.2020 r. – godz. 14.00 – TRENING ASERTYWNOŚCI – gr III

10.03.2020 r. – godz. 8.00 – WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO – gr I

12.03.2020 r. – godz. 8.00 – WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO – gr II

13.03.2020 r. – godz. 8.00 – WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO – gr III

Warsztaty z kultury logicznej i komunikacji społecznej pn. „Mistrz Intelektu”

27.11.2019 r. – godz. 15.00- grupa I

17.12.2019 r. –  godz.11.00 – grupa II

13.01.2020 r. – godz 15.00 – grupa III

20.01.2020 r. – godz. 15.00 – grupa I

27.01.2020 r. – godz. 14.00 – grupa II

03.02.2020 r.– godz 14.00 –grupa III

 10.02.2020 r.– godz 14.00- grupa  I

17.02.2020 r.– godz  14.00  – grupa II

24.02.2020 r.– godz 14.00  – grupa III

02.03.2020 r .– godz. 13.00 – 16.00 grupa I

09.03.2020 r. – godz. 14.00 – 17.00 – grupa II

09.06.2020 r – godz. 10.00-13.00- grupa III

16.06.2020 r.– godz. 10.00-13.00 – grupa I

29.06.2020 r. – godz. 15.00-18.00 – grupa II

30.06.2020 r.– godz. 10.00-13.00 – grupa III

07.07.2020 r. – godz.10.00-13.00 – grupa I

14.07.2020 r.– godz. 10.00-13.00- grupa II

21.07.2020 r.- godz.15.00-18.00- grupa III

14.08.2020 r – godz. 10.00-13.00 – gr I

14.08.2020 r – godz. 13.00-18.00- gr II

18.08.2020 r. – godz. 10.00-13.00-gr III

18.08.2020 r- godz. 13.00-16.00 – gr I

01.09.2020 r – godz. 10.00-13.00- gr II

01.09.2020 r– godz. 10.00-13.00 – gr III

08.09.2020 r – godz. 10.00-13.00- gr I

08.09.2020 r – godz. 13.00-16.00- gr II

15.09.2020 r – godz.10.00-13.00- gr III

15.09.2020 r – godz 13.00-16.00 – gr I

22.09.2020 r – godz. 10.00-13.00- gr II

22.09.2020 r. – godz. 13.00-16.00 – gr III

29.09.2020 r.- godz. 10.00-13.00- gr I

29.09.2020 r – godz. 13.00-16.00 – gr II

06.10.2020 r. – godz. 10.00 -13.00 –  gr III

06.10.2020- godz 13.00-16.00 – gr I

27.10.2020 r.- godz. 10.00-13.00 – gr II

27.10.2020 r. – godz. 13.00-16.00- gr III

06.11.2020 r – godz. 10.00-13.00 -gr I

06.11.2020 r – 13.00-16.00- gr II

10.11.2020 r- godz. 10.00-13.00- gr III

10.11.2020 r -godz. 13.00-16.00- gr I

PORADNICTWO ZAWODOWE- WARSZTATY GRUPOWE Z DORADCZYNIĄ ZAWODOWĄ

SZTUKA AUTOPREZENTACJI

23.06.2020 – godz. 8.00  – 14.00 gr I

24.06.2020 – godz. 8.00  – 14.00 gr II

30.07.2020- godz. 8.00 – 14.00  gr III

BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE

25.06.2020 – godz. 8.00- 14.00 gr I

26.06.2020- godz. 8.00-14.00  gr II

31.07.2020- godz. 8.00-14.00 gr III

WYZWALANIE KREATYWNOŚCI I MOTYWACJI DO DZIAŁANIA, UWALNIANIE POTENCJAŁU

28.07.2020 – godz 8.00-14.00- gr II

29.07.2020 – godz. 8.00-14.00- gr I

10.08.2020 – godz. 8.00-14.00- gr III

SZTUKA PRZEKONYWANIA

11.08.2020- godz. 8.00-14.00 – gr I

12.08.2020- godz. 8.00-14.00 – gr II

13.08.2020- godz. 8.00-14.00- gr III

KURS ZAWODOWY NA PRACOWNIKA DS. FLORYSTYKI

07.10.2020 – 9.00-15.00

08.10.2020- 9.00-15.00

09.10.2020- 9.00-15.00

14.10.2020- 9.00-15.00

15.10.2020- 9.00- 15.00

21.10.2020- 9.00-15.00

22.10.2020- 9.00-15.00

23.10.2020- 9.00-15.00

05.11.2020- 9.00-15.00

06.11.2020- 9.00-15.00

07.11.2020- 9.00-15.00

12.11.2020-9.00-15.00

13.11.2020-9.00-15.00

KURS ZAWODOWY NA PRACOWNIKA/CZKĘ DS.INFORMATYCZNO-ADMINISTRACYJNYCH

19.11. 2020- 9.00-15.00

20.11.2020 – 9.00-15.00

23.11.2020 – 9.00-15.00

24.11.2020 – 9.00-15.00

26.11.2020 – 9.00-15.00

27.11.2020- 9.00-15.00

30.11.2020 – 9.00-15.00

02.12.2020- 9.00-15.00

04.12.2020- 9.00-15.00

07.12.2020- 9.00-15.00

08.12.2020- 9.00-15.00

10.12.2020- 09.00-16.00

11.12.2020-09.00-16.00