Rekrutacja do projektu „Rozwinąć skrzydła”

rozwinąć skrzxydła OKStowarzyszenie Hospicjum Dar Serca  ogłasza nabór osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – z chorobą nowotworową  zainteresowanych udziałem w projekcie „Rozwinąć skrzydła”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50 osób dorosłych (40 kobiet) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Częstochowy lub powiatu częstochowskiego, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.02.2017 r. – 30.11.2018 r.

Więcej informacji o projekcie