Razem łatwiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów

Projekt pn. Razem łatwiej- program wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Wartość projektu:

1 411 386,55 zł tym dofinansowane ze środków Unii Europejskiej –
1 312 589,49 zł

Czas trwania projektu:

2020-10-01 do 2022-09-30

Założenia projektu :

Projekt  zakłada :1.Usługi zdrowotne i wypożyczalnie sprzętu w rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego wraz z kompleksową obsługą, dedykowaną 68 Pacjentom (K43,M25):

-zamieszkałych w Częstochowie oraz w powiatach: częstochowski, kłobucki i myszkowski – Subregion Północny Województwa Śląskiego.

-powyżej . 65 roku życia

-z chorobą onkologiczną i/lub inną chorobą przewlekłą

-posiadającym status osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby  niesamodzielnej ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność  lub stan zdrowia

– nie mających możliwości korzystania ze wsparcia publicznego na usługi zdrowotne świadczone  w ramach projektu oraz na zakup/ wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

2.Objęcie 80osób (K50,M30) będących opiekunami Pacjentów korzystających z wypożyczalni, wsparciem psychologicznym oraz szkoleniami z opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Cel projektu :
Celem projektu jest umożliwienie osobom przebywanie w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie jak najlepszych warunków opieki domowej. Realizacja projektu będzie skutkować:

-liczbą 9 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych

-liczbą 68 os.zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych objętych usługami zdrowotnymi.

Uczestnicy projektu:

Wsparcie w projekcie otrzyma łącznie  148 Uczestników/czek Projektu ( 90 kobiet i 75 mężczyzn), w tym:

  1. 68 Pacjentów (43 kobiet, 25 mężczyzn);
  2. 80 osób będących otoczeniem osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (50 kobiet, 30 mężczyzn),

po spełnieniu warunków formalnych  opisanych w regulaminie rekrutacji