Zarząd i statut

Prezes: ANNA OGŁAZA

Vice-prezes: MARZENA BULA-PODHORSKA

Vice-prezes: LUCYNA KOZIEŁ

 

 

                                                       

ROZDZIAŁ I

 

                        Nazwa,Teren Działania , Siedziba, Cele Działania

 §1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę  „Stowarzyszenie Hospicjum  DAR SERCA ” , zwane dalej Stowarzyszeniem.

 § 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 20 z 1989 r z późn zm ) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

 § 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Polski, a siedzibą Częstochowa.

 

 § 3 A

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

 § 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub zbliżonym charakterze działalności.

§ 5

 

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku

„Stowarzyszenie        Hospicjum”  w  środku  napis  „DAR SERCA ” , oraz stempla podłużnego z nazwą i siedzibą Stowarzyszenia.

 § 6

 

Stowarzyszenie realizuje na terenie swojego działania cele, którymi przede wszystkim są:

 

 1. Opieka paliatywna nad dziećmi,młodocianymi i dorosłymi z nieuleczalnymi, przewlekłymi

i postępującymi schorzeniami,

 1. Prowadzenie programu wsparcia dla rodzin i bliskich pacjentów,również w okresie żałoby,
 2. Pomoc materialna dla pacjentów i ich rodzin w miarę posiadanych środków,
 3. Promowanie filozofii hospicyjnej, współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu,
 4. Kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej, opieki onkologicznej i psychoonkologicznej, organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach , kursach, spotkaniach naukowych w kraju i zagranicą,
 5. Nabór i szkolenie wolontariuszy,
 6. Współdziałanie i pomoc z mającymi podobne cele organizacjami i instytucjami społecznymi, samorządowymi, religijnymi; placówkami publicznej i niepublicznej służby zdrowia i administracji państwowej,
 7. Opieka nad pacjentami chorymi onkologicznie, jego rodziną i bliskimi,
 8. Profilaktyka i promocja zdrowia,
 9. Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównanie szans tych osób,
 10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
 11. Przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych,
 12. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
 13. Nauka , edukacja, oświata i wydawnictwa,
 14. Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji i turystyki,
 15. Promocja kultury i sztuki,
 16. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§  6 A

 

1.Stowarzyszenie nie prowadzi działalności wyłącznie na rzecz własnych członków, realizuje  swoje cele poprzez działalność nieodpłatną, a w szczegolności poprzez :

 

a/ rehabilitację psychiczną i fizyczną osób dotkniętych problemami nowotworowymi i innymi chorobami pozaonkologicznymi,

b/ udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu trudności życia codziennego, związanego

z macierzyństwem, chorobą osób bliskich, przemocą w rodzinie, a w szczególności poprzez działanie informacyjne, pomoc prawną i psychoedukację,

c/ udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz narażonych lub doświadczonych innych patologii społecznych.

 § 6 B

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z PKD),
 2. Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z.PKD),
 3. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A PKD),
 4. Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C PKD),
 5. Działalność paramedyczna (86.90.D PKD),
 6. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD)
 7. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z PKD),
 8. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z PKD)
 9. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z PKD),
 10. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.99.Z PKD),
 11. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z PKD),
 12. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z PKD),
 13. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z PKD),
 14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z PKD),
 15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  (68.20.Z PKD),
 16. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,  gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B.PKD),
 17. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z.PKD),
 18. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD),
 19. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD),
 20. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z PKD),
 21. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z PKD),
 22. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z PKD),
 23. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z PKD),
 24. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z PKD),
 25. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z PKD)
 26. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD)
 27. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A PKD)
 28.  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ( 73.12.B PKD)
 29. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C PKD)
 30. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (3.12.D PKD)
 31. Pozostała działalność wydawnicza ( 58.19.Z PKD)
 32. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych ( 59.11.Z PKD)
 33. Działalność związana z organizacją targów, wystawi i kongresów ( 82.30. Z PKD)
 34. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 79.90. C PKD)

 

§ 7

 

Stowarzyszenie w związku z realizacją swych statutowych celów może :

 

 1. Współpracować i wspierać, w tym w miarę swoich możliwości również materialnie zakłady opieki paliatywnej oraz inne organizacje działające na rzecz nieuleczalnie lub przewlekle chorych.
 2. Powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
 3. Prowadzić działalność w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców.
 4. Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na pracy swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

 § 8

 

Stowarzyszenie przestrzega zasad zawartych w ” Karcie A.C.T. Dla dzieci ze schorzeniami zagrażającymi życiu i ich rodzin ( załącznik nr 1 ). Karta jest dokumentem stowarzyszenia A.C.T.- The Association for Children with Life-threatining or Terminal Conditions and their Families ( Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami zagrażającymi życiu lub w stanach terminalnych i ich rodzin ) z siedzibą w Bristolu w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

                       ROZDZIAŁ II

 

                     Członkowie , Ich Prawa i Obowiązki

 § 9

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 

a/ zwyczajnych,

b/. wspierających,

c/. honorowych

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba  która :

a/.  jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i ma ukończoe 18 lat,

b/. złoży pisemną deklarację członkostwa i zostanie przyjęta przez Zarząd  Stowarzyszenia.

 

 § 10

 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo ;

a/. wybierać i być wybranym do władz  Stowarzyszenia,

b/. zgłaszać wnioski dotyczące działalności  Stowarzyszenia,

c/. korzystać z pomocy i urządzeń  Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

d./ używać oznak  Stowarzyszenia  ( legitymacja, znaczek ).

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia  jest zobowiązany :

a/. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał,

b/. aktywnie uczestniczyć w działalności   Stowarzyszenia ,

c/. regularnie opłacać składki członkowskie.

 

 § 11

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku :

a/. dobrowolnego wystąpienia,

b/. skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkoskich za   okres dłuższy niz 18 miesięcy ,

c/. wykluczenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego  Stowarzyszenia,

d/. w przypadku śmierci.

 1. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Zebrania Członków  Stowarzyszenia w ciagu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu

 

 § 12

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna, zbiorowość lub instytucja, która wspiera  finansowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia, jednak nie zadeklarowała członkostwa zwyczajnego.

Każdy członek wspierający, poza osobą fizyczną może działać wyłącznie przez pełnomocnika.

 1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd
 2. Członek wspierajacy ma prawo :

a/. brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela w Zjazdach  Stowarzyszenia,

b./ zgłaszać wnioski dotyczące działalności  Stowarzyszenia.

 § 13

 

 1. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe jest dożywotnie.

  ROZDZIAL III

        Władze  Stowarzyszenia

  §14

 

Władzami  Stowarzyszenia są :

 

 1. Zjazd Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia,

 

 §15

 

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Władze Stowarzyszenia wymienione w § 14 pkt.2-4 wybierane są przez Zjazd Członków Stowarzyszenia w drodze głosowania. Można dokonać ponownie wyboru tych samych osób na powtórną, tj drugą kadencję.
 3. Wybory do władz naczelnych odbywają się w sposób tajny.
 4. Wybory są ważne jeśli bierze w nich udział, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków
 5. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 6. Władze Stowarzyszenia wymienione w § 14 pkt.2-3 mogą dokoptować nowych członków na miejsce nie obsadzone do ½ liczby członków ustalonej przez  Zjazd Członków Stowarzyszenia,spośród członków, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów w wyborach.

 

  §16

 

Funkcji w organach wymienionych w § 14 pkt.2-4 nie wolno łączyć.

 

 

 §17

 

Zjazd Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwołany jako zjazd zwyczajny lub nadzwyczajny.

  §18

 

Do uprawnień Zjazdu Członków Stowarzyszenia należy:

 

 1. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 2. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz ustalenie zamierzeń na okres kadencji,
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, ewentualnie odmowa udzielenia absolutorium całemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom ( nie uzyskanie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz najbliższej kadencji )
 5. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 6. Podejmowanie uchwał dotyczących wniosków w sprawach działalności Stowarzyszenia na bieżącą kadencję.

 §19

 

W  Zjeździe Członków Stowarzyszenia uczestniczą:

 

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni zrzeszeni w Stowarzyszeniu,
 2. z głosem doradczym- członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz goście zaproszeni przez Zarząd.

 §20

 

 1. Termin, miejsce i porządek Zjazdu Członków Stowarzyszenia, ustala Zarząd Stowarzyszenia w uchwale. O terminie i porządku dziennym Zjazdu Członków Stowarzyszenia ,   Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków w formie pisemnej przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu. Do zawiadomienia  Zarząd Stowarzyszenia winien dołączyć swoje sprawozdanie lub zawiadomienie kiedy i gdzie będzie wyłożone.
 2. Regulamin obrad Zjazdu Członków Stowarzyszenia ustala  Zarząd Stowarzyszenia.

 §21

 

 1. Nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia zwołuje  Zarząd Stowarzyszenia przed upływem kadencji:

a/. z własnej inicjatywy,

b/. na wniosek Komisji Rewizyjnej

c/. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia

 

 1. Nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia powinien być zwołany przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami , dla których został zwołany.

 § 22

 

Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność za swą pracę przed Zjazdem Członków Stowarzyszenia

 

 § 23

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków wybranych przez Zjazd Członków Stowarzyszenia, w tym prezesa i minimum dwóch wiceprezesów.
 2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale

 

 § 23 A

 

 1. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji w trakcie trwania kadencji.
 2. Członek Zarządu , składa rezygnację w formie pisemnej , kierując pismo do Zrządu Stowarzyszenia. Rezygnacja z funkcji w trakcie kadencji wymaga uzasadnienia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania rezygnacji , składa dokumenty do Sądu Rejestrowego, w celu wykreślenia członka Zarządu.
 4. Jeżeli rezygnacja członka Zarządu spowoduje zmniejszenie liczby członków poniżej

3 -ech   osób , o czym mowa  w § 23  ust 1, Zarząd Stowarzyszenia, jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Zjazd Członków w terminie jednego miesiąca od zaistniałego zdarzenia, w celu powołania nowego członka Zarządu.

 1. W sytuacji ,o której mowa w pkt 4 , nie ma zastosowania obowiązek , o tórym mowa

w pkt 3

 

 

 § 24

 

Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności :

 

 1. Wykonywanie uchwał Zjazdu Członków Stowarzyszenia.
 2. Organizacja opieki paliatywnej nad dziećmi, młodocianymi i dorosłymi na terenie swego działania.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie swego działania, a także w krajowych i zagranicznych instytucjach, z którymi Stowarzyszenie współpracuje.
 4. Podejmowanie działań niezbędnych do realizowania celów statutowych.
 5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami.
 6. Organizowanie szkolenia i dokształcania członków Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zjazdu  Członków Stowarzyszenia.
 7. Zatrudnianie pracowników.
 8. Składanie sprawozdań z działalności, Komisji Rewizyjnej i Zjazdowi Członków Stowarzyszenia.
 9. Uchwalanie wysokości składek członkowskiech.
 10. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

 

 § 25

 

 1. Komisja Rewizyjna jest społecznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

 § 26

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 

 1. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz prawidłowości realizowania uchwał Zjazdu Członków Stowarzyszenia.
 2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli.
 3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Zjeździe Członków oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Stowarzyszenia

 § 27

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Zjazd Członków Stowarzyszenia.

 

 § 28

 

Komisja Rewizyjna  Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zjazd Członków Stowarzyszenia.

 § 28 A

 

Członkowi Komisji Rewizyjnej :

a/ nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ( konkubinat ), w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w stosunku miesięcznym w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 § 29

 

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd Członków Stowarzyszenia.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 § 30

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia powołany jest do orzekania i nakładania kar organizacyjnych w stosunku do członków Stowarzyszenia w sprawach o :

a/ naruszenie Statutu Stowarzyszenia i podstawowych uchwał władz Stowarzyszenia,

b/ nieetyczne postępowanie w działalności członkowskiej,

c/ zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia,

d/ narażenie na utratę dobrego imienia Stowarzyszenia.

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia rozstrzyga spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia dotyczące działalności organizacyjnej.

 § 31

 

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia może udzielić następujące kary organizacyjne:

a/. upomnienia,

b/. nagany,

c/. zawieszenia w prawach członkowskich,

d/. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia może wnioskować o pozbawienie wyróżnień honorowych.

 § 32

 

Od orzeczenia Sądu  Koleżeńskiego Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Członków Stowarzyszenia w terminie miesiąca od daty doręczenia orzeczenia na pismie.

 § 33

 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez  Zjazd Członków Stowarzyszenia.

 

                                                                                                                                                   ROZDZIAŁ IV

 

                                                                                                                                             Majątek i Fundusze

 

 § 34

 

Majątek  Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 § 35

 

Stowarzyszenie może nabywać majątek nieruchomy, lecz zbycie go jest dopuszczalne na zasadach określonych przez Zjazd Członków Stowarzyszenia.

 

 § 36

 

Na fundusze  Stowarzyszenia składają się :

 

 1. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 2. Darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia,
 3. Dochody z działalności statutowej i fundacji,
 4. Dochody z działalności gospodarczej,
 5. Wpisowe,składki członkowskie, przy czym:

a/. składka członkowska jest jednolita w całym Stowarzyszeniu,

b/. wysokość składki ustalana jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia

c/. uchwała Zarządu Stowarzyszenia o wysokości składki członkowskiej jest

 

podejmowana do 30 listopada roku poprzedzającego.

 1. Inne wpływy.

§ 36  A

 

 

 1. Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy z nadwyżki bilansowej oraz źródeł określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie może pokryć stratę bilansową funduszem statutowym.
 3. Decyzję o pokryciu straty funduszem statutowym podejmuje Zjazd Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

 

 § 37

 

 1. Zabrania się :

 

a/. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków  Stowarzyszenia , członków organów lub pracowników stowarzyszenia oraz osób , z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństawa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo  są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli zwane dalej ” osobami bliskimi „,

b/.  przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c/. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d/. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia , członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie , co najmniej dwóch osób : prezesa oraz wiceprezesa zarządu lub dwóch wiceprezesów zarządu lub dwóch innych osób upoważnionych przez zarząd Stowarzyszenia.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  V

 

                        Zmiany Statutu  i Rozwiązanie Stowarzyszenia. Przepisy Końcowe.

  § 38

 

Uchwałę w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia, a także w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zjazd Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania

  § 38 A

 

 1. Jeżeli na Zjeździe Członków Stowarzyszenia  nie jest możliwe prawomocne podejmowanie uchwał , o których mowa w § 15  5 oraz w § 38, można zwołać Zjazd Członków Stowarzyszenia w kolejnym terminie i podjąć uchwały przez taką liczbę członków jak będzie obecna na Zjeździe.

Uchwały podjęte przez kolejny Zjazd Członków Stowarzyszenia uznaje się za prawomocne.

 1. Jeżeli na Zjeździe Członków Stowarzyszenia  nie jest możliwe prawomocne przeprowadzenie wyborów,  o czym mowa w § 15  4  , można zwołać Zjazd Członków Stowarzyszenia w kolejnym terminie i przeprowadzić wybory do władz stowarzyszenia przez taką liczbę członków jak będzie obecna na Zjeździe. Wybory dokonane przez kolejny Zjazd Członków uznaje się za ważne.

 

  § 39

 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia o sposobie rozdysponowania jego majątku decydują przepisy Ustawy o stowarzyszeniach.

 § 40

 

Statut wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd.