Nowe Horyzonty Seniora

nowe horyzonty seniora

Projekt ” Nowe Horyzonty Seniora” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Wartość projektu:

1 562 310,72 zł tym dofinansowane ze środków Unii Europejskiej –
1 427 918,40 

Czas trwania projektu:

2020-11-01 do 2022-09-30

Założenia projektu:

Projekt zakłada wsparcie dla 39 osób w wieku 60+ (26 kobiet i 13 mężczyzn), nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących m. Częstochowę, w okresie 1.11.2020-30.09.2022 r., w postaci:
• utworzenia Klubu Seniora –- jako miejsca spotkań, aktywizacji społecznej i kulturalnej osób w wieku senioralnym – 22 os. (14 kobiet, 8 mężczyzn)
• zapewnienie Usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku senioralnym – celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji i zapewnienia opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania (również w zastępstwie za opiekunów faktycznych), a także zapobiegając konieczności przenosin do placówki opieki instytucjonalnej – 17 osób (12 kobiet 5 mężczyzn)

Formy wsparcia dla uczestników/czek projektu:

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

a) Klub seniora dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  60+.  Klub seniora jako miejsca spotkań, aktywizacji społecznej i kulturalnej osób w wieku senioralnym – 22 os. (14 kobiet, 8 mężczyzn)

Klub będzie dział od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-18.00. Przewiduje się zajęcia animowane/tematyczne w godz. 9.00-12.00 oraz 15.00-18.00. W godz. 12.00-15.00 będzie możliwości korzystania z czytelni – ze względu na godziny obiadowe. Realizator projektu zapewni następujące formy wsparcia dla uczestników Klubu:

 • Osobę prowadzącą klub seniora (min. 36 h/m-c)
 • Animatora/Opiekuna (min. 60 h/m-c)
 • Psychologa (min. 4 h/m-c)
 • Prawnika (min. 2 h/m-c)
 • Instruktora  prowadząca zajęcia fizyczne (min. 4 h/m-c)
 • Dietetyka/Lekarza (min. 1 h/m-c)
 • Specjalistę z zakresu działań edukacyjnych (np. informatyk min. 4 h/m-c)
 • Zajęcia rekreacyjno-kulturalne (min. 1 wyjście w miesiącu np. basen, kino, teatr)
 • Artykuły higieniczno-sanitarne
 • Artykuły do prowadzenia zajęć
 • Artykuły spożywcze
 • Prasę, dostęp do Internetu

Korzystanie z oferty klubu Seniora jest bezpłatne

b) Realizacja usług opiekuńczych przez 7 dni w tygodniu  dedykowanych  osobom  potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60 + w wymiarze:

Usługa opiekuńcza (min. 62 h/m-c).

Catering w formie 2 daniowego obiadu z surówką (1 dziennie).

Usługę kosmetyczną/fryzjerską (min. 1 usługa na m-c)/ wymiennie

Poradę psychologiczną/prawniczą/dietetyczną/fizjoterapeutyczną (min. 4 h/m-c)/wymiennie

Artykuły zużywalne
Rekrutacja

Zapraszamy osoby:

 • w wieku 60+

     •   nieaktywne zawodowo

     •   zamieszkujące m. Częstochowę

 • wpisujące się w definicje osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

W ramach projektu:

 • Klub Seniora
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

Pierwszeństwo udziału w projekcie:

• osoby z niepełnosprawnościami i osoby potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   (dla tych osób usługi opiekuńcze całkowicie bezpłatne).
Dla osób przekraczających próg dochodowy odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana indywidulanie.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych
Oświadczenie uczestnika projektu RODO