O projekcie


Projekt pn. „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Wartość projektu:

1 014 897,00, tym dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 943 854,21 zł

Czas trwania projektu:

2018-03-01 do 2019-07-31

Założenia projektu :

Projekt  zakłada :

1.Powstanie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu w rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego wraz z kompleksową obsługą, dedykowanej 75 Pacjentom (K40,M35):

-zamieszkałych w Częstochowie oraz w powiatach: częstochowski, kłobucki i myszkowski – Subregion Północny Województwa Śląskiego.

-powyżej . 65 roku życia.

-korzystającym ze świadczeń w opiece paliatywnej  i hospicyjnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych

-posiadającym status osoby wykluczonej  lub zagrożonej ubóstwem  lub wykluczeniem . społecznym, w tym osoby  niesamodzielnej ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność  lub stan zdrowia

-bez możliwości pozyskania środków publicznych na zakup/wypożyczenie sprzętu

2.Objęcie 90osób (K50,M40) będących opiekunami Pacjentów korzystających z wypożyczalni, wsparciem psychologicznym oraz szkoleniami z opieki nad osobą niesamodzielną

Celem projektu :

Celem Projektu jest umożliwienie osobie chorej i niesamodzielnej kwalifikującej się do objęcia opieką Poradni Medycyny Paliatywnej przebywanie w miejscu zamieszkania – co dzięki m.in. odciążeniu opieki stacjonarnej, przyczyni się do wzrostu dostępu do usług zdrowotnych w regionie – poprzez działania (w okresie 01.03.18-31.07.19 r), z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, przy wsparciu 10 miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu.

Uczestnicy projektu:

Wsparcie w projekcie otrzyma łącznie  165 Uczestników/czek Projektu (90 kobiet i 75 mężczyzn), w tym:

  1. 75 Pacjentów (40 kobiet, 35 mężczyzn);
  2. 90 osób będących otoczeniem osób z niepełnosprawnością (50 kobiet, 40 mężczyzn),

po spełnieniu warunków formalnych  opisanych w regulaminie rekrutacji.