Bezpieczna rehabilitacja w Placówce

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zawarło umowę z PFRON o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „ Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami  oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki otrzymanemu wsparciu Pacjenci czują się bezpiecznie w naszej Placówce, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Dziękujemy serdecznie 😊